Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
a a a

EN
Wyszukiwanie informacji
Maskarada 2022

 

ENGLISH VERSION IS BELOW.

12. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada”
Temat:
gośćINNOŚĆ
Rzeszów, 14-18 maja 2022 roku

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA SPEKTAKLI

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń spektakli na nasz coroczny Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA. 12. edycja Festiwalu odbędzie się w terminie od 14 do 18 maja 2022 roku. Jej hasłem przewodnim jest: gośćINNOŚĆ. Określa ono w skrócie ideę, wokół której chcemy się skoncentrować, komponując zarówno program konkursowy, jak i program towarzyszący.

IDEA

Hasło przewodnie MASKARADY to gośćINNOŚĆ, gdzie INNOŚĆ rozumiana jest jako odmienność, różnorodność, a gościnność jako szacunek i ciekawość drugiego człowieka. Chcemy, aby spektakle prezentowane w ramach 12. MASKARADY oprócz reprezentowania wysokiego poziomu artystycznego
i wykorzystania ciekawych środków inscenizacyjnych z obszaru teatru formy, podejmowały temat szeroko pojmowanej INNOŚCI. Hasło to będzie interpretowane szeroko, prowokując do rozmowy na temat RÓŻNORODNOŚCI, TOŻSAMOŚCI i UWAŻNOŚCI. Wszystkie podejmowane w ramach Festiwalu działania nawiązywać będą do tematyki odmienności. Przyjrzymy się emocjom, jakie budzi w nas nieznane. Zastanowimy się, czy tolerancja jest pojęciem pozytywnym, pejoratywnym czy neutralnym, oraz czym różni się od szacunku. Na dobrą sprawę, każdy z nas jest INNY, chcemy poddać refleksji to: gdzie, dlaczego i po co stawiamy granice INNOŚCI i normy, z czego wynikają i czemu służą. Chcemy przyjrzeć się temu, jakie problemy rodzi tzw. INNOŚĆ od większości członków danej społeczności i jak można pokonać bariery, które nas jako ludzi dzielą.

ZGŁOSZENIA I WYNIKI
Zapraszamy do zgłaszania propozycji spektakli drogą elektroniczną na adres: koordynator@teatrmaska.pl. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 31 stycznia 2022 r.

Kwalifikacja spektakli festiwalowych odbywa się na podstawie przesłanych przez zespoły materiałów.
O wstępnych wynikach kwalifikacji teatry zostaną poinformowane do 11 marca 2022 r. Termin ostatecznego potwierdzenia, które spektakle znajda się w programie Festiwalu, zależny jest od terminu, w jakim Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosi informacje o dofinasowaniu projektów zgłoszonych do programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Zachęcamy także do nasyłania propozycji do części pozakonkursowej Festiwalu – wydarzeń parateatralnych, teatralizowanych koncertów, performensów i innych produkcji artystycznych, wpisujących się w temat przewodni Festiwalu.

Do pobrania:

Regulamin Festiwalu (format DOCX, 40 KB)

Regulamin Festiwalu (format PDF, 116 KB)

Karta zgłoszenia_KONKURS (format DOCX, 36 KB)

Karta zgłoszenia_KONKURS (format PDF, 108 KB)

Karta zgłoszenia_program towarzyszący (DOCX, 36 KB)

Karta zgłoszenia_program towarzyszący (PDF, 104 KB)

POPRZEDNIE EDYCJE
Maskarada 2021

ENGLISH VERSION

12th International Festival of Theatres of Animated Forms MASKARADA [Masquerade]
Festival theme
: gośćINNOŚĆ [Host OTHERNESS]
Rzeszów, 14th-18th May 2022

We invite you to submit applications for performances for our annual International Festival of Theaters of Animated Forms MASKARADA [Masquerade]. The 12th edition of the Festival will take place from 14th to 18th May 2022. Its motto is: gośćINNOŚĆ [Host OTHERNESS]. It briefly defines the idea around which we want to focus, composing both the competition program and the accompanying program.

IDEA
The motto of MASKARADA Festival is: Host OTHERNESS, where otherness is understood as diversity, and hospitality as respect and curiosity of another human being. We want the performances showed during the 12th MASKARADA Festival to represent not only a high artistic level and the use of interesting staging means from the area of form theatre, but also take up the subject of broadly understood OTHERNESS. This slogan will be interpreted broadly, provoking a conversation about DIVERSITY, IDENTITY and MINDFULNESS. All activities undertaken as part of the Festival will refer to the subject of diversity. We will look at the emotions that the unknown arouses in us. We will consider whether tolerance is a positive, pejorative or neutral concept, and how it differs from respect. In fact, each of us is DIFFERENT, we want to reflect on where, and why we set the boundaries of OTHERNESS and norms, what they result from and what they serve. We want to look at what problems the so-called OTHERNESS from the majority of members of a given community raises and how we can overcome the barriers that divide us as people.

APPLICATION AND RESULTS

We invite you to submit proposals for performances electronically to the following address: koordynator@teatrmaska.pl. We are waiting for your applications until January 31, 2022. We send the Festival Regulations and the Application Form attached.

The qualification of festival performances takes place on the basis of materials sent by the teams.

Theatres will be informed about the preliminary results of the qualifications by 11th March 2022. The deadline for the final confirmation of which performances will be included in the Festival's programme depends on the date on which the Ministry of Culture and National Heritage announces information on co-financing of projects submitted to the programme: Artistic events for children and young people.

We also encourage you to send proposals to the non-competitive part of the Festival – paratheatrical events, theatrical concerts, performances and other artistic productions, which fit into the main theme of the Festival.

Download:
12. MASKARADA_Regulations (DOCX, 20 KB)
12. MASKARADA_Regulations (PDF, 88 KB)
12. MASKARADA_application form_COMPETITION (DOCX, 36 KB)
12. MASKARADA_application form_COMPETITION (PDF, 104 KB)
12. MASKARADA_application form_ACCOMPANING PROGRAMME (DOCX, 40 KB)
12. MASKARADA_application form_ACCOMPANING PROGRAMME (PDF,  100 KB)

Skontaktuj się z nami

centrala: 17 86 26 808
sekretariat: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Biuro organizacji widowni

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Mecenasi

Teatr "Maska" w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies