Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
a a a

EN
Wyszukiwanie informacji

 

 

 

W celu otrzymania FAKTURY VAT prosimy o zgłoszenie tego faktu kasjerowi przed zakupem biletu. Fakturę za zakup biletów wystawiamy w miesiącu, w którym została dokonana transakcja.

W przypadku zakupu biletu przez internet nie wystawiamy faktury VAT na firmę, wyłącznie na klienta indywidualnego.
W przypadku zakupu biletu online faktura VAT może być wystawiona wyłącznie na nazwisko podane w procesie zakupu, za okazaniem potwierdzenia internetowej transakcji.

Od 1 stycznia 2020 roku nie ma możliwości wystawienia faktury VAT na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie paragonu fiskalnego nie zawierającego NIP-u nadawcy.

Podstawa prawna: art. 106b ust. 5 ustawy o VAT

 

 

Szanowni Widzowie!
Cieszymy się ogromnie z możliwości zapraszania Państwa do udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr Maska w Rzeszowie. Zasady prezentowane w Regulaminie poniżej, dotyczą w szczególności kwestii, z którymi powinni się Państwo zapoznać przed zakupem biletu. Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z tymi zasadami i o ich ścisłe przestrzeganie. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy Państwa do kontaktu z Biurem Obsługi Widza.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR MASKA W RZESZOWIE
związane z przeciwdziałaniem COVID-19

§ 1 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Teatr Maska w Rzeszowie (zwany dalej „Teatrem”).
 2. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce.

§ 2 

 1. Regulamin jest udostępniany osobie nabywającej bilet uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu (zwany dalej „Biletem”), przed dokonaniem przez taką osobę zakupu Biletu.
 2. Dokonanie zakupu Biletu po zapoznaniu się z Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zobowiązaniem do respektowania jego postanowień.
 3. Regulamin wiąże wszystkie osoby zamierzające uczestniczyć w Wydarzeniu, niezależnie od tego czy nabyły Bilet osobiście czy za pośrednictwem osób trzecich.

§ 3 

 1. Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Teatrze zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem na terenie Wydarzenia, a także do stosowania się do wytycznych personelu Teatru.
 2. Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad lub wytycznych, o których mowa w ust. 1, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 4 

 1. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Przed wejściem do Teatru każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia (zwanego dalej „Oświadczeniem”), że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 i nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 3. Jeżeli dana osoba nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 1 lub odmawia złożenia Oświadczenia   taka osoba jest zobowiązana do powstrzymania się od udziału w Wydarzeniu, nie zostanie dopuszczona do udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 5 

 1. Teatr udostępni każdej osobie uczestniczącej w Wydarzeniu formularz (zwany dalej „Formularzem”), w którym taka osoba będzie uprawniona do podania wskazanych w Formularzu danych.
 2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 jest rekomendowane, służy uzyskaniu możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu.
 3. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu dane zawarte w Formularzu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym.
 4. Formularz będzie przechowywany przez Teatr przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia.

§ 6 

 1. Teatr może wprowadzić procedurę pomiaru temperatury ciała każdej osoby wchodzącej do Teatru.
 2. Odmowa poddania się badaniu temperatury ciała lub stwierdzenie podwyższonej temperatury ciała spowoduje odmowę dopuszczenia danej osoby do udziału w Wydarzeniu, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 7 

 1. Na terenie Teatru należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa, przy czym ten obowiązek dotyczy także osób przebywających na widowni podczas spektaklu. (obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy dzieci do lat 4)
 2. Teatr nie dostarcza widzom maseczek lub przyłbic.
 3. Na terenie Teatru, w tym także podczas wchodzenia na teren Teatru, wchodzenia na widownię, zajmowania miejsc i wychodzenia z widowni lub z Teatru należy bezwzględnie przestrzegać regulacji porządkowych i wytycznych personelu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia lub wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.
 4. Uczestnik Wydarzenia może być zobligowany do mycia rąk za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez Teatr, w wyznaczonych miejscach, w szczególności podczas wchodzenia na teren Teatru lub widowni albo opuszczania tych miejsc.
 5. Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 8 

 1. Procedura wpuszczania uczestników Wydarzeń na teren Teatru będzie rozpoczynana  15 minut przez rozpoczęciem Wydarzenia.
 2. Osoba spóźniona nie będzie wpuszczana na teren Teatru, a cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 9 

 1. Teatr udostępnia widzom nie więcej niż 30 %  łącznej liczby miejsc.
 2. Uczestnik Wydarzenia ma obowiązek respektowania zasad organizacji widowni wyznaczonej przez Teatr.
 3. Miejsca powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem odstępów między widzami, przy czym obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Numery miejsc  na biletach mogą nie pokrywać się z miejscami, które zostaną wyznaczone przez obsługę w dniu spektaklu.
 4. Zakazuje się zmieniania wyznaczonych miejsc.
 5. Personel Teatru jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, które nie przestrzega zasad, o których mowa w ustępach poprzedzających, a w takim przypadku cena za Bilet takiej osoby nie podlega zwrotowi.

§ 10 

 1. Zakup biletów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej WWW.teatrmaska.pl

§ 11 

 1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie Teatru mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 2. Regulamin obowiązuje od 2.06.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.


REGULAMIN zakupu biletów na spektakle Teatru „Maska” w Rzeszowie za pośrednictwem strony internetowej www.teatrmaska.pl


I. DEFINICJE

 1. "Regulamin" – oznacza niniejszy regulamin.
 2. "Sprzedawca" – Teatr „Maska” w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, 35-064, przy ul. Adama Mickiewicza 13, wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem RNJK 2/03, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, posiadający NIP: 8130267912 oraz Regon: 690684700;
 3. "Sale" – sale, w których prezentowane są spektakle wystawiane przez Teatr „Maska” w Rzeszowie położone są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4.  "Użytkownik" – osoba korzystająca ze Strony Internetowej celem zakupu lub rezerwacji Biletu;
 5.  "Bilet" – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu w Sali na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Strony Internetowej; Bilet zakupiony poprzez Stronę Internetową ma formę fotokodu, który przekazywany jest Użytkownikowi w formie e-mail;
 6. "Strona Płatności" – strona internetowa www.tpay.com administrowana przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadającą nr REGON 300878437 oraz NIP 7773061579.
 7. "Strona Internetowa" – strona internetowa www.teatrmaska.pl, której właścicielem i operatorem jest Teatr „Maska” w Rzeszowie i za pośrednictwem której jest prowadzona sprzedaż biletów na spektakle.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji Biletów przez Użytkowników za pośrednictwem Strony Internetowej www.teatrmaska.pl
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu za pośrednictwem Strony Internetowej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej oraz rezerwacji, zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

III. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1.  Zakup Biletu następuje poprzez złożenie zamówienia na Bilet za pomocą Strony Internetowej oraz dokonanie zapłaty należności wynikającej z zamówienia za pośrednictwem Strony Płatności, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Aby dokonać zakupu biletu za pośrednictwem Strony Internetowej Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do instrukcji wyświetlanych na poszczególnych etapach składania  zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia możliwe jest po kliknięciu na ikonę Kup bilet przy wybranym w repertuarze spektaklu prezentowanym na Stronie Internetowej, a następnie wybraniu dostępnych na sali miejsc, ilości i rodzaju biletów oraz podanie danych osobowych Użytkownika wg wyświetlonego kwestionariusza. Niezbędne jest także zaakceptowanie oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Od momentu zaznaczenia wybranych miejsc na sali Użytkownik ma 5 minut na złożenie zamówienia, po upływie tego czasu następuje konieczność ponownego rozpoczęcia procedury.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Biletów na dany spektakl za pośrednictwem Strony Internetowej, który może różnić się od okresu sprzedaży biletów w kasie Teatru „Maska”. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 15 minut przed godziną rozpoczęcia spektaklu, którego dotyczyć ma zamawiany Bilet.
 6. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wygenerowane i wysłane w czasie 5 minut od otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać dane spektaklu, na który obowiązywać ma Bilet lub Bilety, dane zamówionego Biletu lub Biletów, numer transakcji oraz termin płatności, po którego upływie zamówienie zostanie anulowane.

IV. PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za Bilet zamówiony za pośrednictwem Strony Internetowej możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w ustalonym terminie zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
 5. Płatność dokonana po upływie 15 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.
 6. Ceny wskazane na Stronie Internetowej, w potwierdzeniu zamówienia oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Faktura może być wystawiona wyłącznie na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez Internet oraz po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i podaniu danych do faktury.

V. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

 1. Po dokonaniu płatności na adres e-mail podany w procesie zamówienia zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca Bilet w postaci fotokodu zapisanego w pliku w formacie PDF.
 2. Realizacja Biletu następuje poprzez okazanie bileterowi wpuszczającemu widzów do sal wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego fotokod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm lub okazanie fotokodu na nośnikach elektronicznych.
 3. W przypadku powzięcia wątpliwości co do oryginalności Biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik Sprzedawcy jest upoważniony do zażądania okazania przez Użytkownika dowodu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
 4. Bilet ważny jest od momentu jego otrzymania po dokonaniu płatności, do momentu za kończenia spektaklu, którego dotyczył.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Biletu osobom trzecim. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia Biletu osobom trzecim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Salę w wypadku zaistnienia duplikatu biletu. W przypadku zgłoszenia się w Sali kilku osób z tym samym Biletem, upoważnioną do udziału w spektaklu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała Bilet jako pierwsza.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik opuszcza salę w trakcie trwania spektaklu, powinien okazać pracownikowi teatru Bilet, pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę i udziału w dalszej części spektaklu.

VI. ODBIÓR BILETU W KASIE

 1. Użytkownik, który z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie przedstawić Biletu w sposób wskazany w punkcie V.2. Regulaminu, ma możliwość odbioru Biletu w kasie teatru, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Odbiór Biletu w kasie możliwy będzie nie później niż na 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu, którego Bilet dotyczy.
 3. Użytkownikowi nie przysługuje pierwszeństwo w odbiorze Biletu przed innymi klientami teatru zakupującymi bilety bezpośrednio w kasie.
 4. Aby odebrać bilet w kasie Użytkownik powinien okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymację studencką lub uczniowską) oraz podać numer transakcji określony w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz adres e-mail i numer telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru transakcji osobom trzecim.
 6. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.

VII. WYMIANA BILETU

 1. Użytkownik ma prawo do wymiany Biletu pod warunkiem: telefonicznego zgłoszenia odwołania rezerwacji przed rozpoczęciem spektaklu oraz podania przy anulowaniu biletu nr rezerwacji oraz danych osobowych.
 2. Przez Wymianę rozumie się zmianę terminu i tytułu w przeciągu trzech miesięcy.
 3. Wymiana Biletu na wybrany przez Użytkownika termin i tytuł jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.

VIII.ZWROT BILETU

 1. Użytkownik ma prawo do zwrotu biletu jedynie w sytuacji, gdy sprzedający odwoła spektakl.
 2. Prawo do zwrotu biletu nie przysługuje w szczególności w przypadku określonym w punkcie VI.5 Regulaminu.
 3. W przypadku odwołania spektaklu Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 4. Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu w formie elektronicznej, w terminie 7 dni od dnia spektaklu, którego dotyczył Bilet lub odpowiednio w terminie 7 dni od wysłania przez Sprzedawcę informacji o odwołaniu spektaklu.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niemożność odbioru Biletu w kasie z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku chwilowej lub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym wpłynięcie płatności Użytkownika lub w przypadku niemożności odbioru Biletu w czasie wskazanym w punkcie VI.2 ze względu na kolejkę przed kasą. W takim przypadku Użytkownik nie jest uprawniony do udziału w spektaklu, żądania od Sprzedawcy zamiany Biletu na inny, ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek ekwiwalentu.

IX. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony Internetowej i sprzedaży Biletów za jej pośrednictwem, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres bilety@teatrmaska.pl.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty zdarzenia, które było przyczyną reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.
 6. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

X. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Teatr „Maska” w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, przy ul. Adama Mickiewicza 13. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Internetowej, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu lub rezerwacji Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują Bilety. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w siedzibie Sprzedawcy, w kasie Teatru oraz na stronie www.teatrmaska.pl
 3. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na Stronie Internetowej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Strony Internetowej, dokonywania w niej zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach, a także czasowego zawieszania działania Strony Internetowej i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów za pośrednictwem Strony Internetowej.
 5. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie ze Strony Internetowej odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie ze Strony Internetowej przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:
  a) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej bądź też jej czasowej niedostępności;
  b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
  c) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze Strony Internetowej;
 6. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

Skontaktuj się z nami

centrala: 17 86 26 808
sekretariat: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Biuro organizacji widowni

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Mecenasi

Teatr "Maska" w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies