Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
a a a

EN
Wyszukiwanie informacji

Informacja z otwarcia ofert: Modernizacja parku oświetleniowego Teatru "Maska" w Rzeszowie

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na:
Modernizację parku oświetleniowego Teatru „Maska” w Rzeszowie

 

Rzeszów, dnia 7.07.2023
Znak sprawy:
Zamawiający:
Teatr „Maska” w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 13
NIP: 8130267912

Dodatkowych informacji udziela:
Dariusz Wilk tel: 502 221 361 e-mail: d.wilk@teatrmaska.pl

 

Nazwa przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Reflektor profilowy Led w ilości 10 szt. (parametry)

2. Reflektor asymetryczny –  naświetlacz horyzontalny w ilości 4szt. (parametry)

3. Ruchoma głowica typu Spot w ilości 3szt.  (parametry)

4. Montaż i uruchomienie urządzeń  przy scenie głównej teatru we wskazanych miejscach wraz z niezbędnym certyfikowanym osprzętem dostosowanym do parametrów urządzeń (haki, okablowanie zasilające i sygnałowe, zabezpieczenie safety itp.) oraz przeszkoleniem z zakresu ich obsługi.

Zakres montażu obejmuje:

Wszystkie urządzenia muszą posiadać co najmniej dwuletni okres gwarancji

2. miejsce i termin termin składania ofert: do godziny 10.00 dnia 27.07.2023 na adres: teatrmaska@teatrmaska.pl

3. Termin wykonania zamówienia 5.10.2023

Sposób płatności: płatności Przelew 30 dni

4. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. Do oferty należy dołączyć:

1)    deklarację zgodności CE lub oświadczenie producenta,
2)     dokumenty potwierdzające zgodność parametrów urządzeń do tych wymaganych w specyfikacji zamówienia (karty katalogowe urządzeń, instrukcje obsługi, certyfikaty)


5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny : cena 100%

6. Dodatkowe informacje

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

–  O dokonanej poprawie w ofercie Zamawiający  niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego Zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert Zamawiający zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką  Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Dokumenty do pobrania:

Projekt umowy

Formularz ofertowy

 

 

Skontaktuj się z nami

centrala: 17 86 26 808
sekretariat: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Biuro organizacji widowni

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Mecenasi

Teatr "Maska" w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies