Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
a a a

EN
Wyszukiwanie informacji

PONIŻSZE POSTĘPOWANIE 
o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku Teatru  przy ul. Mickiewicza  w Rzeszowie”
ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE 9 sierpnia 2023 roku.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku Teatru
przy ul. Mickiewicza w Rzeszowie


SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Teatr Maska w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690684700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-064

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 862 57 17

1.5.8.) Numer faksu: 17 862 24 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: teatrmaska@teatrmaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrmaska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia


SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku Teatru przy ul. Mickiewicza w Rzeszowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ef418af-2554-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00313327

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00246108/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 ”Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku Teatru przy ul. Mickiewicza w Rzeszowie. ”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy


SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ef418af-2554-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja miedzy Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamówienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
5. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych);
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności) , z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@erzeszow.pl (nie dotyczy składania ofert)).
9. W przypadku załączników, które są zgodnie z Pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych
w ramach postępowania o udzielanie zamówienia publicznego jest Teatr Maska w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów – reprezentowany przez Dyrektora Teatru Maska w Rzeszowie, telefon kontaktowy: 17 86 25 717, adres e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl;
2. powołano Inspektora Ochrony Danych; kontakt w sprawach dot. ochrony danych osobowych poprzez e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – na podstawie
art. 6 ust.1 lit. c) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r., w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W przypadku postępowań, gdzie przekazywane są dane,
o których mowa w art. 10 RODO podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 108 oraz 109 ustawy PZP;
2. odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, z uwzględnieniem zasady jawności postępowań (art. 18, 74 ustawy PZP), oraz z możliwością dostępu na zasadach przewidzianych w ustawie z 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej. Odbiorcą danych zawartych
w dokumentacji postępowania o udzielnie zamówienia będzie Teatr Maska w Rzeszowie,
3. dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt – dane dotyczące postępowań podlegają brakowaniu po 5 latach. W przypadku dokumentacji do postępowań o udzielenie zamówienia, które jest dofinansowane lub zostanie objęte dofinansowaniem ze środków zewnętrznych - okres przechowywania zależy od wymagań formalnych projektu, w ramach którego zostanie przyznane dofinansowanie oraz wymagań instytucji pośredniczących w jego uzyskaniu;
4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora, na zasadach przewidzianych w RODO:
a. żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania (poprawienia),
b. żądania ograniczenia przetwarzania;
1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
2. podanie danych w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w postępowaniu jest obligatoryjne, a odmowa może skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu.
I.1..1.a.i.1. W przypadku pozyskiwania w ramach postępowania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 14 RODO dodatkowo informujemy, że źródłem tych danych jest Wykonawca biorący udział w postępowaniu
(np. poprzez wskazanie przez Wykonawcę swoich przedstawicieli, podwykonawców, osób z określonymi uprawnieniami lub doświadczeniem, osób do kontaktu,). Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują dane identyfikacyjne, w niektórych przypadkach dane kontaktowe lub także dane dotyczące doświadczenia lub kwalifikacji i uprawnień zawodowych.


SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2.2023.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis zadania.
Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z wykonaniem izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej oraz warstwowej przeciwwilgociowej zewnętrznej izolacji pionowej wspomnianych ścian fundamentowych i piwnicznych budynków Teatru Maska z zastosowaniem wykopów wąskoprzestrzennych, rozebraniem i położeniem nawierzchni chodnika
z kostki brukowej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót.

Roboty budowlane będą obejmowały również wykonanie :
- docieplenia ścian płytami styropianowymi ekstrudowanymi,
- tynków renowacyjnych ścian wewnętrznych,
- tynków wewnętrznych tradycyjnych (uzupełnienie),
- powłok malarskich ( malowanie ścian wewnętrznych),
- demontażu i wymiany urządzeń sanitarnych, płytek ceramicznych ściennych,
- tynków zewnętrznych murku oporowego oraz jego malowanie,
- demontażu istniejących okładzin kamiennych schodów zewnętrznych oraz
okładziny kamiennej na murku oporowym,
- zamontowanie nowego spocznika, stopnic, podstopnic i okładziny na murku z zastosowaniem płyt kamiennych z granitu (zaproponowane w załączniku nr 8 do niniejszej SWZ płyty kamienne z trawertynu zastąpiono płytami z granitu).

Szczegółowy zakres, opis i sposób wykonania robót budowlanych określają:
1) Projekt budowlany „Przebudowa Teatru „Maska” w Rzeszowie „ pkt 2. Ekspertyza dotycząca zawilgocenia i zasolenia ściany fundamentowej od strony ul. Mickiewicza, ściany fundamentowej i zewnętrznej przylegającej do parkingu hotelu Hubertus od strony ul. Kopernika – grudzień 2021 stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ; wraz z Decyzją nr 610/2022 z dnia
28.10.2022 r. – pozwolenie na budowę stanowiącą Załącznik nr 5 do SWZ,

2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru - grudzień 2022 r. stanowiąca Załącznik nr 6 do SWZ,

3) Projekt Wykonawczy - grudzień 2021 r stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ,
Ogłoszenie nr z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

4) Opis do zgłoszenia robót budowlanych pn ”Remont schodów zewnętrznych oraz muru oporowego w nie zabytkowej części budynku Teatru ”Maska” w Rzeszowie – grudzień 2022 r stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ,

5) Przedmiar Robót dotyczący zabezpieczenia ścian fundamentowych, remontu schodów zewnętrznych wraz z murem oporowym od strony ulicy A. Mickiewicza (kamienica nie zabytkowa) - 13.07.2023 r. stanowiący załącznik nr 9 do SWZ,

6) Przedmiar robót dotyczący zabezpieczenia ścian fundamentowych od strony ulicy A.Mickiewicza (kamienice zabytkowe) - 13.07.2023 r stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.

Wykonywanie przedmiotu zamówienia będzie odbywało się w funkcjonującym obiekcie, dlatego każda konieczność wejścia
do wewnątrz budynku musi być uzgodniona z Zamawiającym.
Przedmiary robót, stanowiące Załącznik nr 6 i nr 7 do SWZ są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których mowa w ust. 2-3 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które
w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione. Przedmiary robót mają za zadanie ułatwienie wykonawcom
obliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości robót budowlanych wraz z wykonaniem robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym m.in. zabezpieczenie przed zniszczeniem i zabrudzeniem elementów architektonicznych nie objętych opracowaniem, fragmentów posadzek pomieszczeń/ elewacji przylegających do remontowanych powierzchni, zabezpieczenie elementów wyposażenia, wydzielenie ścieżek technicznych , odpowiednie zabezpieczenia wykopów przed osobami niezatrudnionymi na budowie ze względu na ruch pieszych prowadzący wzdłuż budynku Teatru.

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do SWZ.
Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane wynikające z zakresu zamówienia zgodnie z aktualną sztuką budowlaną, technologią wykonania poszczególnych prac oraz wiedzą fachową Wykonawcy a także w oparciu o aktualne przepisy i normy prawa budowlanego, umowę łączącą strony oraz w oparciu o wszelkie przepisy i normy prawa powszechnie obowiązującego, za zaproponowaną przez siebie cenę ryczałtową.
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej SWZ służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały równoważne od innych producentów pod
warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów określonych w dokumentacji projektowej.
W przypadku podania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca musi wykazać równoważność oferowanego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w opisie rozwiązania równoważnego na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów oceny równoważności. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego w dokumentacji przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie.

Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii o nie gorszych parametrach technicznych, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), dalej zwanej „PrBud”, warunków określonych w ustawie z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej. W przypadku braku w dokumentacji projektowej parametrów dla produktu określonego
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem wykonawca winien zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego o wskazanie dodatkowych informacji niezbędnych do złożenia oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie


SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty w zakresie robót budowlano-konserwatorskich lub 1 robotę budowlaną i jedną robotę budowlano- konserwatorską o wartości brutto równej przynajmniej 250000 zł każda. Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami potwierdzającymi, ze roboty zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz OFERTA;
2) dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca i/lub podmiot udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w formularzu OFERTA i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby) oraz z zastrzeżeniem ppkt. b) ; b) jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do OFERTY tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski ;
c) pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: - Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, - ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), - umocowanie które nie wynika z ppkt. 2 a) i b)
3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny dokument wraz z oświadczeniami podmiotu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału (jeśli dotyczy)


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i Oświadczenia wskazane w sekcji V pkt 5.5 (jeżeli wymagamy dok. na potwierdzenie podstaw wykluczenia) Ogłoszenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą stanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko pełnomocnika.
6. W formularzu OFERTA należy wskazać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
8. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie


SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy


SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-08-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-08-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak


SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zawarte w zawarte w formularzu OFERTA i jeśli dotyczy w formularzu zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie

 

Dokumenty do pobrania:

SWZ
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby
Załącznik nr 4 (cz. 1) – Projekt budowlany z ekspertyzą dot. zawilgocenia
Załącznik nr 4 (cz. 2) – Projekt budowlany z ekspertyzą dot. zawilgocenia
Załącznik nr 5 – Decyzja – pozwolenie na budowę
Załącznik nr 6 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Załącznik nr 7 – Projekt wykonawczy, grudzień 2021
Załącznik nr 8 – Opis do zgłoszenia robót budowlanych pn. "Remont schodów zewnętrznych"
Załącznik nr 9 – Przedmiar robót (kamienica niezabytkowa)
Załącznik nr 10 – Przedmiar robót (kamienice zabytkowe)

Skontaktuj się z nami

centrala: 17 86 26 808
sekretariat: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Biuro organizacji widowni

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Mecenasi

Teatr "Maska" w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies