Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
a a a

EN
Wyszukiwanie informacji

Teatr „Maska” w Rzeszowie zaprasza do składania ofert na  odbiór odpadów komunalnych w 2020 r. z niezamieszkałej nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 9, 11 i 13 w Rzeszowie, będącej w posiadaniu Teatru Maska. 

 

1.Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres usługi obejmować będzie:

- terminowy i staranny (z zachowaniem zasad porządku i czystości) odbiór odpadów komunalnych ,

- zapewnienie przez Wykonawcę bezpłatnych pojemników na odpady komunalne segregowane i

  niesegregowane w tym worki lub pojemnik  120 l na szkło opakowaniowe,

- bezpłatną wymianę uszkodzonych pojemników do zbiórki odpadów przez okres trwania umowy,

- możliwość zmiany ilości pojemników oraz częstotliwości wywozu odpadów.

Pojemniki na odpady ustawione będą przez Zamawiającego w jednym, wspólnym dla wyżej wymienionych  nieruchomości miejscu co ułatwi ich odbiór.

Zgromadzone odpady odbierane będą z posesji z następującą częstotliwością :

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących postępowania z odpadami oraz przepisów w zakresie ochrony środowiska.

2.Wymagany termin realizacji  usługi : okres od 1.01. do 31.12.2020 r.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:
a)  Ofertę  należy przedstawić na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Oferta winna być sporządzona  pod rygorem nieważności  w formie pisemnej.
c)  Każda strona oferty  musi być parafowana.  
d)  Termin ważności oferty 30 dni a bieg  terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert.
e)  Waluta oferty: PLN;
f)  Każdy z Oferentów może złożyć maksymalnie jedną ofertę, złożenie dwóch ofert przez Oferenta  

    skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Oferenta. Zamawiający nie dopuszcza

     możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. Jeżeli w 

     postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakowa ceną Zamawiający może poprosić o

     złożenie ofert dodatkowych , przy czym nie mogą one zawierać kwot wyższych od kwot 

     zawartych w ofertach pierwotnych.

4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:

- propozycję cenową na dołączonym druku należy złożyć w terminie do dnia 23.12.2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego lub wysłać  drogą mailową na adres:   teatrmaska@teatrmaska.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu oferentowi zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty a Oferentowi nie przysługuje żadne odszkodowanie ani roszczenie , w szczególności wynagrodzenie za przygotowanie oferty.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena –100%.

6. Informacje dot. zawarcia umowy:

Umowa zostanie podpisana w terminie do 7 dni  po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty a

Wykonawca usługi  w terminie 3 dni od podpisania Umowy opracuje i przekaże Zamawiającemu harmonogram odbioru odpadów

7. Osoba do kontaktu –Stanisław Pankiewicz – tel. 607 – 921 -165, s.pankiewicz@teatrmaska.pl

 

W załączeniu:

 

1. Wzór druku propozycji cenowej.

Skontaktuj się z nami

centrala: 17 86 26 808
sekretariat: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Biuro organizacji widowni

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Mecenasi

Teatr "Maska" w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies