Wersja kontrastowa Przejdź do treści Mapa strony
a a a

EN
Wyszukiwanie informacji

Rzeszów, 9.08.2023 r.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na podstawie art 255 pkt3 ustawy z dnia 11 września 2019  Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm) zwanej dalej Pzp

 

Zamawiający:
Teatr „Maska” w Rzeszowie
adres strony internetowej: www teatrmaska.pl

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich budynku Teatru  przy ul. Mickiewicza  w Rzeszowie”.

Działając na podstawie art. 226 ustawy z dn. 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zm) zwanej dalej Pzp po zbadaniu i ocenie ofert zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez:

PHU EKO-GIPS JAN CYRAN
36-020 Tyczyn, ul. Zagrody 16

Uzasadnienie prawne odrzucenia: art 226 ust. 1 pkt 2.c ustawy z dn. 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm)

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w toku badania  przedmiotowych środków dowodowych na spełnienie warunków udziału w postępowaniu stwierdził, że przedmiotowe środki dowodowe przedłożone są niekompletne i nie dokumentują   kryterium w kategorii zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający określił warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał  minimum dwie roboty w zakresie robót budowlano-konserwatorskich lub 1 robotę budowlaną i jedną robotę budowlano- konserwatorską  o wartości brutto równej przynajmniej  250000 zł  każda. Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami potwierdzającymi, ze roboty zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.

Wykonawca nie przedłożył  przedmiotowych środków dowodowych na udokumentowanie roboty budowlano- konserwatorskiej.

W dniu 8.08 wykonawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. W odpowiedzi wykonawca oświadczył, ze nie może uzupełnić podmiotowych środków dowodowych, aby udowodnić, ze spełnia warunek udziału w postępowaniu.

W niniejszym postępowaniu została złożona  oferta przez Wykonawcę:

Fima Handlowa ROSE Tomasz Leszczak, ul Bieszczadzka 16 a, 38-100 Strzyżów

cena 340 000 zł

Cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 278 000,00 zł. brutto Zamawiający nie może zwiększyć środków na sfinansowanie zamówienia i dlatego zasadne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.

Uzasadnienie prawne unieważnienia: Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp w brzmieniu: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W terminie przewidzianym w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na składanie ofert wpłynęła jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta. Kwota zaproponowana przez wykonawcę wynosi 340 000 zł brutto. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 278 000,00 zł brutto i nie jest w stanie pokryć różnicy w kwotach.

 

Do pobrania:

Unieważnienie_postępowania_09_08.2023.pdf [pdf, 146 KB]

Skontaktuj się z nami

centrala: 17 86 26 808
sekretariat: 17 86 25 717
fax: 17 862 24 07

teatrmaska@teatrmaska.pl

Biuro organizacji widowni

17 85 20 614 17 85 01 360 17 85 01 365

Mecenasi

Teatr "Maska" w Rzeszowie, 35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 13

© 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt: "Maska", implementacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Zamknij informację o plikach Cookies